انواع راکتور

وجود اضافه جریانهای ناشی از کلید زنی و همچنین هارمونیک های شبکه، از جمله مواری می باشد که برای بانکهای خازنی، مشکل ساز هستند. نصب راکتورهای سری با بانک خازنی، می تواند در حل این مشکل کمک کند.

از جمله پروژه هایی که در این شرکت به مرحله اجرا رسیده است، طراحی و ساخت این دسته از راکتورهاست.

ظرفیت راکتور، متناسب با نیاز سفارش دهنده قابل طراحی می باشد.