انواع مقاومت

یکی از المانهای مهم در صنعت برق مقاومت می باشد. مقاومتهای دارای کاربردهای وسیعی بوده و به دو صورت متغیر و ثابت بکار گرفته می شوند.

از جمله تولیدات شرکت در این زمینه ساخت مقاومت زمین(NGR) می باشد که به عنوان محدوده کننده و حفاظت در مقابل اتصال زمین در اکثر ترانسهای قدرت و ژنراتورهای نیروگاهی بکار می رود.

ساخت پتانسیومتر با توان زیاد از جنس چینی و دستیابی به تکنولوژی ساخت قطعات چینی و لعابکاری یکی از توفیقات این شرکت طی سال های اخیر بوده است. نیاز به پتانسیومتر توان بالا و عدم دسترسی به نمونه های خارجی و نبوده نمونه داخلی، این شرکت را بر آن داشت تا اقدام به ساخت آن کرده و وارد حیطه ای به نام سرامیک گردد.

دستیابی به روشهای پیشرفته پرس پودر و تزریق و لعابزنی روی بدنه چینی و فلز تواماً از اهم تکنیکهای این شاخه می باشد.